Interim Assignments

Heine van Wieren
 • Netwerkcoördinator Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht
  (2021-heden)
  Verantwoordelijk voor uitrol projecten in de regio Utrecht, voorzitter van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) en deelnemer aan het landelijk overleg.
 • Bestuurssecretaris SMO Breda, Veilig Thuis en de Safegroup (2022- mei 2023)
  Klankbord voor de bestuurder, verder structureren en professionaliseren van de staf, de managementteams, de 3 ondernemingsraden en de 2 cliëntraden.
 • Bestuurssecretaris Kwintes (2021-april 2022)
  klankbord voor de bestuurder, de verbindende schakel met de ondernemingsraad en cliëntenraad, voorbereiding van het MT en RvT en functionaris gegevensbescherming. Tot slot leidinggevende van 15 medewerkers die onder het Bestuursbureau vallen.
 • Projectmanager Registratie Covid kosten (2020)
  Als projectmanager bij het Zorginstituut verantwoordelijk voor het juist registeren van de extra kosten van zorgaanbieders ten behoeve van het zorgvereveningsfonds. Dit betrof een gezamenlijk project van VWS, Zorginstituut, NZa en ZN.
 • Projectmanager Risicoverevening Zorginstituut (2020)
  Sinds januari 2020 is Heine van Wieren projectmanager Risicoverevening bij het Zorginstituut Nederland.  Het kwaliteitsproces moet strakker worden georganiseerd, stakeholders structureel betrekken en de gezagspositie kan sterker waar het Zorginstituut een signaleren en adviserende rol afdwingt.
 • Projectleider Taskforces  bij de gemeente Woerden  (2018)
  De gemeente heeft een vijftal Taskforces ingesteld die de financiële knelpunten in kaart moeten brengen en een strategisch keuzepallet voor de gemeenteraad.  De vijf domeinen zijn Onderwijshuisvesting, Sociaal Domein, IBOR, Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling. 
 • Directeur a.i. Nationale Hoorstichting (2016 – 2017)
  Ruim 2 jaar verbonden geweest aan de Nationale Hoorstichting  waarvan 1,5 jaar als directeur a.i. De organisatie verder geprofessionaliseerd,  personeelsbeleid opgesteld en geïmplementeerd en een nieuwe strategisch koerst doorgevoerd resulterend in een fusie met  VeiligheidNL per 1 januari 2018.  Het fusietraject heb ik in 2017 nauwgezet begeleid vanuit de Hoorstichting.
Ilaria Mosca
 • International Projectmanager Trimbos (2018 -2019)
  Ilaria Mosca was in 2018-2019 international projectmanager bij Trimbos. Het gaat daarbij om een project in Moldavië waar Trimbos met haar GGZ-expertise deze opdracht uitvoert.  Trimbos heeft een team werkzaam in Moldavië en een team in Nederland. Ilaria stuurde het Nederlandse team aan en zij zorgde voor stroomlijning met het team in Moldavië.