Interim opdrachten

 • Netwerkcoördinator Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht
  Als netwerkcoördinator verantwoordelijk voor de uitrol van de verschillende projecten waarvoor subsidie is verkregen. Voorzitter van het Regionaal Coördinatieteam waar experts uit het veld (arts-microbiologen, deskundigen infectiepreventie, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, infectioloog, arts verstandelijk gehandicapten, wijkverpleegkundige) zitting hebben.
 • Bestuurssecretaris Kwintes (2021)
  Als bestuurssecretaris klankbord voor de bestuurder, leg ik de verbinding met de ondernemingsraad en cliëntenraad, zorg ik voor goede voorbereiding van het MT en RvT en ben ik de functionaris gegevensbescherming. Tot slot leidinggevende van 15 medewerkers die onder het Bestuursbureau vallen.
 • Projectmanager Registratie Covid kosten (2020)
  Als projectmanager verantwoordelijk voor het juist registeren van de extra kosten van zorgaanbieders ten behoeve van het zorgvereveningsfonds. Dit betrof een gezamenlijk project van VWS, Zorginstituut, NZa en ZN.
 • Projectmanager Risicoverevening Zorginstituut (2020)
  Sinds januari 2020 is Heine van Wieren projectmanager Risicoverevening bij het Zorginstituut Nederland.  Het kwaliteitsproces moet strakker worden georganiseerd, stakeholders structureel betrekken en de gezagspositie kan sterker waar het Zorginstituut een signaleren en adviserende rol afdwingt.
 • International Projectmanager Trimbos (2018 -2019)
  Ilaria Mosca was in 2018-2019 international projectmanager bij Trimbos. Het gaat daarbij om het internationale project Moldavië. Trimbos voert met haar GGZ-expertise een grote opdracht uit.  Trimbos heeft een team werkzaam in Moldavië en een team in Nederland. Ilaria stuurt het Nederlandse team aan en zij zorgt voor stroomlijning met het team in Moldavië waar Ilaria regelmatig op werkbezoek is.
 • Projectleider Taskforces  bij de gemeente Woerden  (2018)
  De gemeente http://www.woerden.nl heeft een vijftal Taskforces ingesteld die de financiële knelpunten in kaart moeten brengen en een strategisch keuzepallet voor de gemeenteraad.  De vijf domeinen zijn Onderwijshuisvesting, Sociaal Domein, IBOR, Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling.  Heine van Wieren had als opdracht ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt geleverd en dat er een consistent en reëel stuk komt voor de nieuwe gemeenteraad.
 • Directeur a.i. Nationale Hoorstichting (2016 – 2017)
  Heine van Wieren is ruim 2 jaar verbonden geweest aan de Nationale Hoorstichting  http://www.hoorstichting.nl  waarvan 1,5 jaar als directeur a.i.
  Heine heeft de organisatie verder geprofessionaliseerd,  personeelsbeleid opgesteld en geïmplementeerd en nieuwe strategisch koerst doorgevoerd resulterend in een fusie met  http://www.veiligheid.nl per 1 januari 2018.  Het fusietraject heb ik in 2017 nauwgezet begeleid vanuit de Hoorstichting.
  De Hoorstichting wil in een vroeg stadium gehoorschade voorkomen.  Zij doet dat door gericht jongeren te benaderen via het onderwijs, GGD en in hun vrije tijd bijvoorbeeld tijdens het uitgaan en het aanbieden van de Oorcheck.